نشانه

لوگـو از دو بخش تشکیل شده (واژه ویراکام و مثلث). استفاده از هر بخش به‌شکل جداگانه نیز امکان‌پذیر است. لوگو فقط دو نسخه دارد و استفاده از هیچ نسخه دیگری مجاز نیست.

دریافت فایل شامل لوگو فارسی، انگیسی

نشانه

فارسی/ انگلیسی/ افقی/ عمودی

رنگ پس زمینه

ملاحظات​

 فقط از نسخه‌ افقی تاییدشده‌ استفاده کنید.

 از قلم سفید روی پس‌زمینه آبی استفاده کنید.

 از لوگو در حالت کشیده استفاده نکنید.

 از پس‌زمینه‌های خارج از راهنما استفاده نکنید.

 فقط از نسخه‌ افقی تاییدشده‌ استفاده کنید.

 از قلم سفید روی پس‌زمینه مشکی استفاده کنید.

 برای لوگو سایه نگذارید.

 از رنگ‌های خارج از راهنما برای لوگو استفاده نکنید.