رنگ‌هـا

دریافت فایل شامل لوگو فارسی، انگیسی

رنگ های اصلی

آبی رنگ اصلی ویراکام است که باید در تمامی قاب‌های تصویر کاربر حضور داشته باشد. رنگ خاکستری جزو رنگ‌های ثانویه است و در وب‌سایت و سایر فضا‌ها به صورت محدود استفاده می‌شود.

0 0 70 100 :CMYK

170 91 0 :RGB

HEX: #005BAA

50 0 0 0 :CMYK

152 149 147 :RGB

HEX: #939598

طیف رنگی

0 0 50 80 :CMYK

188 119 55 :RGB

HEX: #3777BC

0 0 30 50 :CMYK

211 160 128 :RGB

HEX: #80A0D3

0 0 10 30 :CMYK

236 205 173 :RGB

HEX: #ADCDEC

30 0 0 0 :CMYK

192 190 188 :RGB

HEX: #BCBEC0

20 0 0 0 :CMYK

212 211 209 :RGB

HEX: #D1D3D4

10 0 0 0 :CMYK

232 231 230 :RGB

HEX: #E6E7E8

رنگ‌های ثانویه

10 35 95 20 :CMYK

100 43 182 :RGB

HEX: #B62B64

0 85 30 0 :CMYK

64 185 253 :RGB

HEX: #FDB940

10 100 30 60 :CMYK

57 137 112 :RGB

HEX: #708939

طیف رنگی​

10 25 85 10 :CMYK

116 69 199 :RGB

HEX: #C74574

0 65 20 0 :CMYK

113 206 255 :RGB

HEX: #FFCE71

0 80 20 50 :CMYK

94 170 142 :RGB

HEX: #8EAA5E

10 15 75 0 :CMYK

134 93 218 :RGB

HEX: #DA5D86

0 65 10 0 :CMYK

117 224 255 :RGB

HEX: #FFE075

0 60 10 40 :CMYK

133 192 161 :RGB

HEX: #A1C085

0 10 60 0 :CMYK

167 134 243 :RGB

HEX: #F386A7

0 50 0 0 :CMYK

133 247 255 :RGB

HEX: #FFF799

0 40 0 20 :CMYK

174 229 207 :RGB

HEX: #CFE5AE