بافت ها

بافت های مورد استفاده در رسانه های دیجیتالی و متریال های چاپی ویراکام ترکیب مثلث های منطبق با لوگو و تشکیل حجم ها و مثلث های بزرگ تر به منظور نمایش رشد می باشد.

بافت ها / Patterns