راهکارهای منطبق با حوزه های فعالیتی

تحلیل تمامی چالش های اصلی سازمان، پیرامون دغدغه های حوزه های مختلف از طریق مشاهده شاخص های اصلی در کنار یکدیگر.

راهکارهای منطبق با واحدهای سازمانی

رصد عملکرد هرکدام از واحد ها از طریق تحلیل کلیه فعالیت ها در راستای افزایش بهره وری واحدهای سازمانی در تمامی سطوح