موقعیت فعلی شما:

تجزیه و تحلیل داده (Data Analytics) چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تجزیه و تحلیل داده (Data Analytics) چیست و چگونه انجام می‌شود؟ آنجایی که فرآیند تجزیه و تحلیل داده ‌های خام برای یافتن روندها و پاسخ به سؤالات است، تعریف تجزیه و تحلیل داده ‌ها دامنه وسیعی از این زمینه را در بر‌می‌گیرد. فرآیند Data Analytics دارای اجزایی است که می‌تواند به ابتکارات مختلفی کمک کند. […]