موقعیت فعلی شما:

تفاوت داشبورد و گزارش چیست؟

تفاوت داشبورد و گزارش

تفاوت داشبورد و گزارش چیست؟ این یک واقعیت است که سازمان‌های امروزی برای رشد و توسعه به داده‌های مختلف نیاز دارند که می توانند این داده ها در داشبورد های تحلیلی یا گزارش ها بررسی کنند در ادامه ما به تفاوت داشبورد و گزارش می پردازیم. داده‌ها صرف نظر از صنعت، شناخت اکوسیستم، سهامداران و […]