موقعیت فعلی شما:

علم داده یا Data science چیست؟

علم داده یا Data Science چیست؟ از مباحث مهم برای یادگیری هوش تجاری و درک بهتر آن Data Science می باشد. علم داده ترکیبی از ابزارهای مختلف، الگوریتم ها و اصول machine learning با هدف کشف الگو های پنهان از داده های خام است. اما چگونه این تفاوت با آن که سال هاست که به […]