موقعیت فعلی شما:

KPI (شاخص کلیدی عملکرد)

KPI (شاخص کلیدی عملکرد) چیست؟ یافتن KPI های مناسب همواره جزو ابتدایی ترین مراحل پیاده سازی یک سیستم هوش تجاری موفق در یک سازمان است. اما منظور از KPI چیست؟ اگر در جلسات اجرایی مرتبط با استراتژی و یا تحلیل عملکرد سازمان ها شرکت داشته اید، مطئنا حداقل یک بار اسم KPI به گوش شما خورده است. […]