هوش تجاری در تولید

هوش تجاری در حوزه تولید

هوش تجاری در تولید با پیشرفت تکنولوژی هیچ چیز به شکل قدیمی خود باقی نمانده؛ حتی صنعت تولید نیز با تحول دیجیتالی مواجه است. هوش تجاری در تولید مهمترین عاملی است که این تغییرات را رقم زده است. بسیاری از تولیدکنندگان را مشاهده می‌کنیم که برای تصمیم‌گیری‌های تجاری خود همچنان به روش‌های قدیمی تکیه می‌کنند؛ غافل از […]