موقعیت فعلی شما:

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چیست؟

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چیست؟ هوش مصنوعی (AI) به شبیه سازی هوش انسان در ماشین هایی گفته می شود که برنامه ریزی شده اند تا مانند انسان فکر کنند و اقدامات آنها را تقلید کنند. ویژگی ایده آل هوش مصنوعی، توانایی منطقی سازی و انجام اقداماتی است که بیشترین شانس را برای دستیابی به یک […]