موقعیت فعلی شما:

تفاوت Power BI و Excel

تفاوت Power BI و Exce نرم افزار Excel بیشتر برای سازماندهی داده ها، تبدیل آن ها و انجام محاسبات ریاضی بر روی آن ها استفاده می شود. Power BI از نظر مقایسه بین جداول، گزارش ها و یا داده ها بسیار قدرتمند تر از اکسل است. جدا از بحث تفاوت Power BI و Excel، شباهت […]