تعریف یکپارچگی داده و نحوه ایجاد آن به زبان ساده

یکپارچگی داده چیست

تعریف یکپارچگی داده و نحوه ایجاد آن به زبان ساده بسیاری از سازمان‌ها از روش‌های به‌خصوصی برای ذخیره داده‌ها و استفاده از پایگاه داده‌ها استفاده می‌کنند. فرقی ندارد این روش‌ها چگونه‌اند، موضوع مهم این است که بتوانند تبادل داده‌ها را انجام دهند و از آنها به شکلی واحد استفاده کنند. هدف یکپارچگی داده، آسان کردن […]