موقعیت فعلی شما:

کلان داده (Big Data) چیست؟

کلان داده (Big Data) چیست؟ کلان داده اصطلاحی است که حجم زیاد داده های بزرگ را توصیف می کند. کلان داده چه به صورت ساختاری و چه غیر ساختاری، به طور روزمره یک تجارت را می تواند اشباع کند. اما مقدار داده مهم نیست، این که سازمان ها با این داده های مهم چه کاری […]