آشنایی با سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS): جایگاه BI در DSS

سیستم پشتیانی تصمیم (DSS) چیست؟

آشنایی با سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) یکی از مباحث کاربردی، آشنایی با سیستم پشتیبانی تصمیم و جایگاه BI در DSS است. سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌ (DSS) با مفهوم هوش کسب وکار در ارتباط هستند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا بر اساس تعداد زیادی داده، تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند. در ادامه به بررسی کامل این مبحث […]