موقعیت فعلی شما:

۱۰ نمودار مفید برای مصور سازی دیتا

۱۰ نمودار مفید برای مصور سازی دیتا بسیاری از مردم روز خود را با الک کردن دیتا، ترکیب کردن چندین منبع داده (Data Source) و سر انجام با آماده سازی دیتا برای مهم ترین لحظه کاری خود می گذرانند: که در واقع هدف، همان دیدن دیتای خود به صورت مصور (Power BI) می باشد! این […]