موقعیت فعلی شما:

ETL چیست؟

ETL چیست؟ ETL نوعی ادغام و یکپارچه سازی دیتا است که به سه مرحله (استخراج، تبدیل و بارگذاری) برای ترکیب داده های مختلف از چندین منبع استفاده می شود. اغلب برای ساخت انبار داده ( Data Warehouse ) استفاده می شود. در طی این فرآیند، دیتا از سیستم مبدأ گرفته می شود (استخراج شدن)، به […]