موقعیت فعلی شما:

علم تصمیم‌گیری چیست و چگونه می‌توانیم تصمیمات داده‌محور بگیریم؟

تصمیمات داده‌محور

علم تصمیم‌گیری چیست و چگونه می‌توانیم تصمیمات داده‌محور بگیریم؟ تصمیم‌گیری داده‌محور رویکردی بر اساس داده‌ها برای تصمیم‌گیری است. به طور کلی داده‌ها می‌توانند از تجزیه‌وتحلیل، تجسم و بررسی شرایط یا سایر منابع به دست آیند. تصمیم‌گیرندگانی که بر اساس داده‌ها عمل می‌کنند یا به اصطلاح داده محور هستند، از داده‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری خود استفاده […]