موقعیت فعلی شما:

داستان سرایی با داده یا Data Storytelling چیست؟

داستان سرایی با داده یا Data Storytelling چیست؟

داستان سرایی با داده یا Data Storytelling چیست؟ در طی سال‌های اخیر، داستان سرایی با داده یا Data Storytelling به اوج خود رسیده است؛ نه تنها به‌دلیل اینکه داده‌ها روز به روز نقش پررنگ‌تری در زندگی ما پیدا می‌کنند، بلکه به این علت که داستان سرایی بهترین روش برای فهم زندگی خود و جهان اطراف […]