موقعیت فعلی شما:

تحلیل‌های پیش‌بینی کننده چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل‌های پیش‌بینی کننده

تحلیل‌های پیش‌بینی کننده چیست و چگونه انجام می‌شود؟ اصطلاح تحلیل پیش بینی کننده به استفاده از آمار و تکنیک‌های مدل سازی برای پیش بینی نتایج و عملکرد آینده اشاره دارد. تجزیه و تحلیل‌های پیش‌بینی کننده به الگوهای داده های فعلی و تاریخی نگاه می‌کند که مشخص کند آیا این الگوها احتمالاً دوباره ظاهر می‌شوند یا خیر. این […]