موقعیت فعلی شما:

Machine Learning یا یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشین یا Machine Learning چیست؟ machine learning (ML) نوعی هوش مصنوعی (AI) است که به برنامه های نرم افزاری اجازه می دهد بدون پیش بینی صریح برای انجام هر کاری، در پیش بینی نتایج دقیق تر شوند. الگوریتم های machine learning از داده های قدیمی به عنوان ورودی برای پیش بینی مقادیر جدیدِ خروجی […]

علم داده یا Data science چیست؟

علم داده یا Data Science چیست؟ از مباحث مهم برای یادگیری هوش تجاری و درک بهتر آن Data Science می باشد. علم داده ترکیبی از ابزارهای مختلف، الگوریتم ها و اصول machine learning با هدف کشف الگو های پنهان از داده های خام است. اما چگونه این تفاوت با آن که سال هاست که به […]