موقعیت فعلی شما:

آشنایی با MIS (سیستم مدیریت اطلاعات)

MIS (سیستم مدیریت اطلاعات) چیست؟ شرکت ها بدون داده و اطلاعات، معنایی ندارند. این اطلاعات هستند که به شرکت ها معنا می بخشد. چون توسط اطلاعات است که می توانیم عملکرد یک شرکت را بسنجیم و آگاهی پیدا کنیم. پس حتما برای نظم بخشیدن و یکپارچگی داده ها باید از سیستمی خاص استفاده شود. گذشته […]