موقعیت فعلی شما:

نرم افزار Tableau چیست و چه کاربردهایی در هوش تجاری دارد؟

نرم افزار Tableau چیست

نرم افزار Tableau چیست و چه کاربردهایی در هوش تجاری دارد؟ درست است که تجزیه و تحلیل داده‌ها اهمیت زیادی دارند؛ اما استفاده بهینه از این نتایج قطعا مهمتر است. اگر این نتایج در قالب تجسم داده‌ها ارائه شود، بدون شک می‌توان تمام نتیجه‌گیری‌ها را به صورت هدفمند دنبال کرد. حال اگر تمام نمودارها در […]